Privacy Policy (Dutch/English)

Onderstaand kunt u onze privacy policy lezen, voor Engels scroll naar beneden / Below you will find our privacy policy scroll down for English

Nederlands:

https://www.appracingengines.com.

Privacy Statement APP Racing Engines V.O.F.
APP Racing Engines V.O.F. is een automotive bedrijf en houdt zich bezig met de reparatie en het onderhoud van personenauto’s, alsmede het bouwen van racemotoren voor circuitauto’s. APP Racing Engines V.O.F. koopt in het kader van haar dienstverlening onderdelen in van bedrijven en levert deze door aan andere bedrijven of particulieren, of deze onderdelen worden verwerkt in het kader van onderhoudsbeurten of het bouwen van racemotoren. In dit proces verwerkt APP Racing Engines V.O.F. als verantwoordelijke persoonsgegevens.
In dit Privacy Statement leggen wij uit hoe en waarom APP Racing Engines V.O.F., als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.
Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt APP Racing Engines V.O.F. zich aan toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) en de Telecommunicatiewet (Tw).
Inhoudsopgave


1. Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die u direct of indirect identificeren. ‘Direct’ betekent bijvoorbeeld een naam. ‘Indirect’ betekent dat u zonder uw naam maar door of in combinatie met andere informatie, toch kunt worden geïdentificeerd. Denk bij ‘indirect’ aan bijvoorbeeld een IP adres.


2. Wat is “verwerken van persoonsgegevens”?
Hieronder valt alles wat kan worden gedaan met persoonsgegevens. Bijvoorbeeld verzamelen, vernietigen, opslaan of inzien.


3. Over welke persoonsgegevens gaat dit Privacy Statement?
Dit Privacy Statement gaat over verwerkingen van persoonsgegevens met betrekking tot:
• Bezoekers van de website www.appracingengines.com
• Klanten (bijvoorbeeld persoonsgegevens, waaronder ook die van mogelijke contactpersonen en vertegenwoordigers van klanten of gegevens over zakelijke klanten die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon (bijv. BTW nummer of KvK nummer van een eenmanszaak)
• Leveranciers (bijvoorbeeld persoonsgegevens van contactpersonen en vertegenwoordigers van leveranciers of gegevens over leveranciers die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon (bijv. BTW nummer of KvK nummer van een eenmanszaak).

4. Hoe maken we wijzigingen in dit Privacy Statement bekend?
APP Racing Engines V.O.F. kan wijzigingen aanbrengen in dit Privacy Statement. Als de wijzigingen voor u van wezenlijk belang zijn, informeren we u daarover persoonlijk en/of door een melding op onze website www.APP Racing Engines V.O.F..nl Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie van het Privacy Statement (met datum).


5. Waarvoor verwerkt APP Racing Engines V.O.F. persoonsgegevens?
APP Racing Engines V.O.F. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Uitvoering van diensten
APP Racing Engines V.O.F. verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen uitvoeren. Zo worden persoonsgegeven verwerkt om bestellingen bij leveranciers te kunnen doen en verwerken, om orders van klanten te verwerken en bestelde producten te kunnen verzenden aan klanten.
APP Racing Engines V.O.F. verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: N.A.W.-gegevens, telefoonnummers en namen van contactpersonen.
APP Racing Engines V.O.F. mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten en leveranciers
• Facturering
APP Racing Engines V.O.F. verwerkt persoonsgegevens om facturen te kunnen verzenden aan klanten en facturen van leveranciers te kunnen betalen.
APP Racing Engines V.O.F. verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: N.A.W.-gegevens, bankgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, namen van contactpersonen, machtigingen.
APP Racing Engines V.O.F. mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten of leveranciers.
• Klant- en leveranciersadministratie en klant- en leverancierscontact
APP Racing Engines V.O.F. verwerkt persoonsgegevens in het kader van klant- c.q. debiteurenadministratie en leveranciers- c.q. crediteurenadministratie. Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om contact op te nemen met klanten of leveranciers of vragen van klanten of leveranciers te beantwoorden.
APP Racing Engines V.O.F. verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: N.A.W.-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, bankgegevens, machtigingen financiële brieven. APP Racing Engines V.O.F. mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten en leveranciers.
• Marketing
APP Racing Engines V.O.F. verwerkt persoonsgegevens tevens voor marketing doeleinden. Zo kan APP Racing Engines V.O.F. contact met klanten opnemen om nieuwe producten onder de aandacht te brengen.

APP Racing Engines V.O.F. mag hiervoor persoonsgegevens verwerken van personen die hiervoor toestemming hebben gegeven of voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van APP Racing Engines V.O.F. De verleende toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken en op ieder moment, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. De intrekking of het uitoefenen van uw recht van bezwaar doet niet af aan de rechtmatigheid van verwerkingen voor het moment van intrekking of uitoefening van het recht van bezwaar.
• Cookies
De website maakt gebruik van cookies of zal hiervan in de toekomst gebruik maken.. Heeft u vragen of klachten heeft over cookies kunt u contact opnemen met APP Racing Engines V.O.F. via tel nr 0294-253047.


6. Ontvangers van persoonsgegevens
APP Racing Engines V.O.F. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


7. Welke rechten heeft u en hoe kunt u deze uitoefenen?
U kunt bij APP Racing Engines V.O.F. inzage en kopie vragen van de persoonsgegevens van u die door ons worden verzameld. Ook kunt u vragen om rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, als daar aanleiding toe is. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking, wegens op u van toepassing zijnde persoonlijke omstandigheden of tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Meer informatie over uw rechten kunt u vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen.
Om deze rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met:
info @ APP Racing Engines V.O.F..nl
Om misbruik te voorkomen kan APP Racing Engines V.O.F. u vragen om u te identificeren. De wet bepaalt of u een bepaald recht in een gegeven situatie kunt uitoefenen. U moet er daarom rekening mee houden dat wij u niet altijd kunnen helpen.


8. Hoe beveiligt APP Racing Engines V.O.F. uw persoonsgegevens?
APP Racing Engines V.O.F. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik.


9. Hoe lang bewaart APP Racing Engines V.O.F. persoonsgegevens?
APP Racing Engines V.O.F. bewaart persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hierboven onder 5 omschreven en niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze doeleinden en niet langer dan op grond van wettelijke (o.a. fiscale) bepalingen is vereist of toegestaan.

10. Heeft u klachten?
Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen via ons telefoonnummer 0294-254730 of een brief sturen naar het hieronder genoemde adres.
Onze Privacy Officer is u graag van dienst. Als u vindt dat uw rechten zijn geschonden, kan ook een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens.

11. Contactgegevens APP Racing Engines V.O.F.
APP Racing Engines V.O.F.
T.a.v. Privacy Officer, Justin Barona
Gouwzeestraat 4
1382 KD Weesp

======================================

Privacy Policy English:

https://www.appracingengines.com.

Privacy Statement APP Racing Engines V.O.F.
APP Racing Engines V.O.F. is an automotive company engaged in the repair and maintenance of passenger cars, as well as the construction of racing engines for track cars. APP Racing Engines V.O.F. buys parts from companies as part of its services and passes them on to other companies or private individuals, whether these parts are processed in the context of maintenance or the construction of racing motorcycles. APP Racing Engines V.O.F. as responsible personal data.
In this Privacy Statement we explain how and why APP Racing Engines V.O.F., as controller, collects and uses personal data.
APP Racing Engines V.O.F. comply with applicable laws and regulations, such as the General Data Protection Regulation (AVG), the General Data Protection Regulation (UAVG) Implementation Act and the Telecommunications Act (Tw).
Table of contents


1. What are personal data?
Personal data is data that directly or indirectly identifies you. For example, “direct” means a name. “Indirect” means that you can be identified without your name but by or in combination with other information. Think of “indirect”, for example, an IP address.


2. What is “processing personal data”?
This includes everything that can be done with personal data. For example, collecting, destroying, storing or viewing.


3. What personal data is this Privacy Statement about?
This Privacy Statement concerns processing of personal data with regard to:
• Visitors to the website www.appracingengines.com
• Customers (for example personal data, including those of potential contact persons and representatives of customers or data about business customers that can be traced back to a natural person (eg VAT number or Chamber of Commerce number of a sole proprietorship)
• Suppliers (eg personal data of contact persons and representatives of suppliers or data about suppliers that can be traced back to a natural person (eg VAT number or Chamber of Commerce number of a sole proprietorship).

4. How do we announce changes to this Privacy Statement?
APP Racing Engines V.O.F. can make changes to this Privacy Statement. If the changes are of fundamental importance to you, we will inform you personally and / or by notifying us on our website www.APP Racing Engines VOF.nl On this page you will always find the most recent version of the Privacy Statement (with date) .


5. How does APP Racing Engines V.O.F. make use of personal data?
APP Racing Engines V.O.F. processes personal data for the following purposes:
• Performance of services
APP Racing Engines V.O.F. processes personal data in order to perform its services. For example, personal data is processed in order to be able to place and process orders with suppliers, to process orders from customers and to send ordered products to customers.
APP Racing Engines V.O.F. processes the following personal data for this purpose: N.A.W. data, telephone numbers and names of contact persons.
APP Racing Engines V.O.F. may process personal data for this because this is necessary for the execution of the agreement with customers and suppliers
• Billing
APP Racing Engines V.O.F. processes personal data to be able to send invoices to customers and to pay invoices from suppliers.
APP Racing Engines V.O.F. processes the following personal data for this purpose: name and address details, bank details, e-mail addresses, telephone numbers, contact names, authorizations.
APP Racing Engines V.O.F. may process personal data for this because this is necessary for the execution of the agreement with customers or suppliers.
• Customer and supplier administration and customer and supplier contact
APP Racing Engines V.O.F. processes personal data in the context of customer or debtor administration and supplier and / or creditor administration. This personal data can be used to contact customers or suppliers or to answer questions from customers or suppliers.
APP Racing Engines V.O.F. processes the following personal data for this purpose: name and address details, telephone numbers, e-mail addresses, bank details, authorizations for financial letters. APP Racing Engines V.O.F. may process personal data for this because this is necessary for the execution of the agreement with customers and suppliers.
• Customer and supplier administration and customer and supplier contact
APP Racing Engines V.O.F. processes personal data in the context of customer or debtor administration and supplier and / or creditor administration. This personal data can be used to contact customers or suppliers or to answer questions from customers or suppliers.
APP Racing Engines V.O.F. processes the following personal data for this purpose: name and address details, telephone numbers, e-mail addresses, bank details, authorizations for financial letters. APP Racing Engines V.O.F. may process personal data for this because this is necessary for the execution of the agreement with customers and suppliers.
• Marketing
APP Racing Engines V.O.F. also processes personal data for marketing purposes. For example, APP Racing Engines V.O.F. contacting customers to promote new products.

APP Racing Engines V.O.F. may process personal data of persons who have given permission for this or for the representation of the legitimate interest of APP Racing Engines V.O.F. The consent granted can be withdrawn at any time and at any time, you can object to the processing of your personal data for direct marketing purposes. The revocation or exercise of your right of objection does not affect the legality of processing operations before the moment of withdrawal or exercise of the right of objection.
• Cookies
The website uses or will use cookies in the future. If you have any questions or complaints about cookies, please contact APP Racing Engines V.O.F. via tel number 0294-253047.

6. Recipients of personal data
APP Racing Engines V.O.F. only provide your personal data to third parties if this is necessary for the execution of an agreement with you, or to comply with a legal obligation. Our employees and the third parties engaged by us are obliged to respect the confidentiality of your data.

7. What rights do you have and how can you exercise them?
At APP Racing Engines V.O.F. access and request a copy of the personal data that is collected by us. You can also request rectification and deletion of personal data or limitation of the processing of your personal data, if there is reason to do so. You also have the right to data portability. You also have the right to object to a processing, due to personal circumstances applicable to you or against the processing of your personal data for direct marketing purposes. More information about your rights can be found at https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betroken.
To exercise these rights, please contact:
info @ APP Racing Engines V.O.F..nl
To prevent abuse, APP Racing Engines V.O.F. ask you to identify yourself. The law determines whether you can exercise a particular right in a given situation. You should therefore take into account that we cannot always help you.

8. How does APP Racing Engines protect V.O.F. your personal data?
APP Racing Engines V.O.F. takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to optimally protect your personal data against unauthorized use.

9. How long does APP Racing Engines V.O.F. personal data?
APP Racing Engines V.O.F. stores personal data for the purposes as described above under 5 and no longer than necessary for the implementation of these purposes and no longer than is required or permitted under legal (including tax) provisions.

10. Do you have any complaints?
If you have complaints about the processing of your personal data, you can contact us via our telephone number 0294-254730 or send a letter to the address below.
Our Privacy Officer is happy to assist you. If you believe that your rights have been violated, a complaint can also be submitted to the Dutch Data Protection Authority (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). You can find more information about the protection of personal data on the website of the Dutch Data Protection Authority.

11. Contact details APP Racing Engines V.O.F.
APP Racing Engines V.O.F.
Attn. Privacy Officer, Justin Barona
Gouwzeestraat 4
1382 KD Weesp